Nagrajujemo ustvarjalnost !

Pravila in pogoji sodelovanja v Medenkinem pustnem nagradnem natečaju

 

 1. SPLOŠNO

Ta pravila določajo način prirejanja Medenkinega pustnega nagradnega natečaja (v nadaljevanju: nagradni natečaj). Šteje se, da sodelujoči s sodelovanjem pristane na vsa pravila in pogoje nagradnega natečaja.

 

 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradnega natečaja je pojetje Medenka d.o.o., Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

 1. NAMEN NAGRADNEGA NATEČAJA

Nagradni natečaj je organiziran z namenom promocije izdelkov Medenka.

 

 1. TRAJANJE NAGRADNEGA NATEČAJA

Zbiranje fotografij skupinskih mask na temo medu in čebelarstva poteka od 1. 2. 2018 do 14. 2. 2018 do polnoči. Glasovanje preko Facebooka za najboljšo masko poteka od 15. 2. 2018 do 18. 2. 2018. Nagrajenci bodo razglašeni 19. 2. 2018.

 

 1. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU:

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi osnovnošolski otroci in njihovi učitelji, ki bodo v času od 1. 2. 2018 do 14. 2. 2018 na naš naslov info@medenka.eu ali preko Facebook profila Medenka (https://www.facebook.com/medenke/) v zasebno sporočilo poslali fotografijo skupinske razredne maske na temo medu in čebelarstva. Fotografija mora vsebovati naslednje:

 • skupinska maska se mora tematsko ujemati s temo natečaja, t.j. med in čebelarstvo,
 • fotografija mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek razrednika, naziv osnovne šole, razred in kontaktne podatke (e-mail naslov).

 

Organizator ima pravico iz nagradnega natečaja izločiti katero koli fotografijo, za katero oceni, da vsebuje žaljivo ali neprimerno vsebino, vsebino, ki ne ustreza zastavljenemu nagradnemu natečaju, oziroma vsebino, ki krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb.

 

Vsak sodelujoči lahko pošlje neomejeno število fotografij, pri čemer ena skupinska maska upoštevana samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

 

 

Izbor nagrajencev:

Izbor nagrajencev bo potekal na podlagi Facebook glasovanja in izbora žirije. Nagrajenci bodo izbrani 19. 2. 2018, objavljeni bodo na Facebook strani Medenka (https://www.facebook.com/medenke/), na spletni strani Medenka (https://medenka.eu/) in obveščeni preko eletronskega naslova. Z izborom v nagradnem natečaju se nagrajenec strinja in soglaša z javno objavo nagrajene fotografije v digitalnih medijih podjetja (spletna stran in družbena omrežja).

 

Izbor preko Facebook glasovanja:

Po zaključenem zbiranju risbic, ki se bo izteklo 14. 02. 2018 ob polnoči, bomo 15. 2. 2018 vse ustrezne fotografije objavili na Facebook profilu Medenka (https://www.facebook.com/medenke/), kjer bo nagrado prejela skupinska maska oz. fotografija, ki bo v času med 15. 2. In 18. 2. prejela največ všečkov. V primeru izenačenja števila všečkov dveh skupinskih mask, bosta nagrajeni obe.

 

Izbor žirije:

Neodvisno od glasovanja preko Facebooka bo 16. 2. 2018 na sedežu podjetja Medenka d.o.o. potekal izbor najboljše maske po mnenju žirije, ki jo bodo sestavljali:

 • Aljaž Tršar, Medenka d.o.o.
 • Miha Jedlovčnik, Medenka d.o.o.
 • Damjan Veber, Medenka d.o.o.

 

V izboru je vsak sodelujoči lahko izbran le enkrat, četudi v nagradnem natečaju sodeluje z več skupinskimi maskami.

 

Nagrade:

Nagradni sklad nagradnega natečaja vsebuje:

 • 2x paket Medenk za cel razred in nalepke Medenka.

 

Organizator si pridržuje pravico do nepodelitve vseh nagrad iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da sodelujoči v nagradnem natečaju kršijo pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju. Plačilo akontacije dohodnine skladno z veljavno dohodninsko zakonodajo ni potrebno.

 

Podeljevanje nagrad:

Dobitniki nagrad bodo objavljeni na Facebook strani (https://www.facebook.com/medenke/), na spletni strani https://medenka.eu/ in bodo obveščeni preko e-mail naslova.

 

Nagrajenci bodo na Facebook strani https://www.facebook.com/medenke/ objavljeni najkasneje 3 dni po zaključku izbora. Če se dobitniki nagrad na poziv, naj sporočijo svoje osebne podatke, v predvidenem roku ne odzovejo, se šteje, da nagrade ne želijo prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca.

 

Nagrade bodo nagrajencem posredovane po pošti najkasneje 30 dni po datumu izbora. Denarna izplačila nagrad niso mogoča, nagrade se podelijo izključno nagrajencu in niso prenosljive.

 

Če nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali če nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradnem natečaju in/ali da so kršili te pogoje, in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti skladno s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca;
 • se ugotovi, da je posameznik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s Pravili in splošnimi pogoji nagradnega natečaja;
 • nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov nagrajenca ni mogoče podeliti.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju. Organizator nagradnega natečaja ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradnem natečaju. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator nagradnega natečaja podeljuje nagrade. Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno posredovali. Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren organizator.

 

DRUGA DOLOČILA

 

Varstvo osebnih podatkov:

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradnem natečaju ne bo hranil, obdeloval, uporabljal ali posredoval tretjim osebam. Kdor sodeluje v nagradnem natečaju, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v podjetju Medenka d.o.o., ter uporabijo za namen obveščanja o natečajih podetja Medenka d. o. o.

 

Pridobljene osebne podatke bo podjetje Medenka, d. o. o., skrbno varovala in uporabljala skladno z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Če sodelujoči v nagradnem natečaju ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradnem natečaju, uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi podjetja Medenka, d. o. o., mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Medenka d. o. o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@medenka.eu, organizator pa mora ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

 

Dodatne informacije:

Dodatne informacije o nagradnem natečaju so na voljo na naslovu: Medenka d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana ali na elektronskem naslovu info@medenka.si.

 

Končne določbe:

Pravila in splošni pogoji nagradnega natečaja so na voljo na spletni strani Medenka (link do pravil).

 

Sodelujoči v nagradnem natečaju so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti ta pravila prevladajo nad vsemi drugimi objavami v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Medenka.

 

Odgovornost:

Organizator ni odgovoren, če Facebook stran, na kateri poteka nagradni natečaj, začasno ne deluje zaradi dogodkov, ki so zunaj nadzora organizatorja. Nagradna aktivnost ni na nikakršen način povezana s Facebookom, Facebook je ne sponzorira ali promovira.

 

Prekinitev nagradnega natečaja:

Nagradni natečaj se lahko prekine samo v primeru izrednega dogodka, o čemer bodo udeleženci obveščeni s pisnim obvestilom na Facebook strani https://www.facebook.com/medenke/.

 

Sprememba pravil nagradnega natečaja:

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev nagradnega natečaja, vendar je dolžen o tem pravočasno obvestiti vse udeležence z elektronskim sporočilom.

 

 

Slovenska Bistrica, 01. 02. 2018